Trainingen & masterclasses

Training: verzuimpreventie

Verzuim is complex. Het vraagt om inzicht, kennis, expertise en brengt financiële gevolgen met zich mee (maximaal 13 jaar)! Daarom is het voeren van een goed beleid essentieel. Daarnaast is alle gekoppelde wetgeving een vak apart en aan veranderingen onderhevig. Wet op de Privacy, Wet verbetering Poortwachter, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).. om er maar een paar te noemen.

Tijdens onze maatwerktrainingen, staan we uitgebreid stil bij uw behoefte en niveau zodat:

 • U leert de regie te behouden;
 • U uw beleid hierop aan kunt sluiten;
 • Signalen leert herkennen;
 • Het verzuim binnen uw organisatie te reduceren, beperken en beheersen;
 • U gesprekstechnieken kunt leren en beter kunt communiceren.

Maar vooral hoe u het best preventief en AnderSS Te werk kan gaan, want daar zit de winst!

Wilt u meer informatie? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Masterclass

In tijden van kostenreductie, efficiëntieslagen en vernieuwingstrajecten bevinden werknemers zich in een constant veranderingsproces. Hoe motiveert en faciliteert u uw organisatie en werknemers om aan de slag te gaan met duurzaam inzetbaar zijn? En in te spelen op een veranderende en uitdagende arbeidsmarkt?

Met onze masterclass krijgt u de gelegenheid om samen met onze experts toe te werken naar een strategische aanpak op organisatieniveau van cultuur en gedrag. Duurzame inzetbaarheid met werknemers die hun gehele loopbaan gemotiveerd zijn en (werk) processen beheersen. Inzetbaar maken, inzetbaar zijn en inzetbaar houden!

Groepstraining: Persoonlijk Participatie Plan

Deze praktische groepstraining biedt deelnemers de kans om stil te staan bij essentiële levensvragen en hoe hier Anderss! mee om te gaan op het gebied van bewustwording en coping. De training is gericht op:

 • Het versterken van persoonlijkheid;
 • Eigen regie en het nemen van verantwoording;
 • Het vergroten van vaardigheden.

Deze onderdelen worden verwerkt in een PPP (persoonlijk participatie plan), waarmee zij bewust, adequaat en met zelfvertrouwen omgaan met alle uitdagingen van het leven en deze ombuigen naar inzicht en oplossingen. Na de trainingen zijn er intervisie bijeenkomsten om met elkaar te delen, elkaar te helpen en versterken.

Training: Privacy AVG

Een duurzame verandering is alleen mogelijk als de organisatie aandacht besteedt aan de zogenaamde boven- én onderstroom. Een privacyverklaring, gedragscode, werkinstructies en een procedure voor de meldplicht datalekken, de ‘bovenstroom’, is niet voldoende. Voorbeeldgedrag van leidinggevenden, vertrouwen en een open cultuur zijn van essentieel belang. Het positief beïnvloeden van de ‘onderstroom’, de privacy cultuur, vraagt om andere middelen.

Als de boven- en onderstroom in balans zijn, zullen de medewerkers niet uitsluitend de regels, procedures en praktische handvatten volgen maar zullen zij handelen in de geest van de wet (privacy DNA). Dit is vooral bij de AVG van groot belang omdat de AVG wel aangeeft wat je moet doen, maar niet hoé je dat moet doen. Er zitten veel zogenaamde ‘open normen’ in de AVG en het is dus aan de organisatie om deze zelf in te vullen. Omdat het juridisch kaders niet altijd richting geeft, zal de organisatie moeten vertrouwen op de eigen morele kompas van de medewerker en hen hierin te ondersteunen d.m.v. o.a. werkinstructies en kaders om de juiste afwegingen te maken. 

Het is belangrijk dat een organisatie de koppeling maakt tussen beleid en praktijk. Privacy wordt concreet gemaakt voor de medewerkers op de werkvloer. Dit kan een organisatie doen door (een reeks) verschillende acties uit te voeren om aandacht te krijgen voor het onderwerp. Het uiteindelijke doel van deze acties is en moet zijn om de dialoog en het creatieve denkproces over privacy binnen de organisatie te stimuleren. Het moet in de haarvaten van de medewerkers gaan zitten. Er is hiervoor geen ‘one size fits all aanpak’.

Behoefte aan AVG advies op maat voor uw organisatie?

Praktisch privacy advies

Anderss! biedt praktisch privacy advies om te voldoen aan de privacywetgeving en om compliant te zijn. Kies zelf de acties voor het adviestraject dat past bij jouw organisatie:

 • Privacy Basics 2018, zoals privacy scan, PIA;
 • Privacy Awareness;
 • Meldplicht Datalekken;
 • Trainingen Privacy;
 • Trainingen verslagleggingen gesprekstechnieken;
 • Security Awareness.
documents-security (1)
Don`t copy text!